Sweden: Woman living with HIV sentenced to 2 years and 5 months for HIV non-disclosure

Sentencing

HIV-infected wife sentenced to prison

April 28, 2006
Source: Aftonbladet

She did not tell her husband about the infection – convicted of attempted grievous harm

For nine years, the HIV-infected woman was with her husband.

The couple had two children together before the truth about the fatal infection was discovered.

Today, the woman was sentenced to two and a half years in prison.

“Spontaneously, I’m pleased with the judgment,” said chamber prosecutor Tord Josefson to aftonbladet.se.

The woman, currently in her 40s and living in Skåne, was infected with the HIV virus many years ago during a foreign trip.

During her marriage with her husband, the woman told nothing about the infection. They were married for nine years.

Helsingborg District Court today condemned the woman for attempted grievous harm. Penalty: Prison for two years and six months. The woman was also asked to pay 275,000 SEK in damages to her husband and 150,000 SEK each to the two children.

“Obvious risk”

Chamber Counselor Tord Josefson has not read through the sentence when Aftonbladet.se reached him. Spontaneously, however, he says he was pleased with the court’s decision:

“There has been a clear risk of infection, especially with regard to the children,” he says to avtonbladet.se.

For her doctor, the woman reported that she and her husband had no sexual contact. With that message, the doctor was satisfied – even though he knew that the woman was infected.

The woman’s HIV infection was discovered almost two years ago, in connection with an operation. Complications happened, and the woman ended up at the infection clinic where the truth about her infection was soon emerged.

Not infected

That the woman did not spontaneously tell – but rather revealed – has exacerbated the matter, Tord Josefson considers:

“It’s very remarkable that she was hiding this for so long. It is about her loved ones.

Neither the man nor the children have been infected – but the woman’s husband took his wife’s secret so hard that their marriage could not be saved.


Hivsmittad fru dömd till fängelse

Berättade inte om smittan för sin man – dömd för försök till grov misshandel

NYHETER

I nio år teg den hivsmittade kvinnan för sin man.

Paret fick två barn tillsammans innan sanningen om den dödliga smittan uppdagades.

I dag dömdes kvinnan till två och ett halvt års fängelse.

– Rent spontant är jag nöjd med domen, säger kammaråklagare Tord Josefson till aftonbladet.se.

Kvinnan, som i dag är i 40-årsåldern och bosatt i Skåne, smittades med hiv-viruset för många år sedan under en utlandsresa.

Under äktenskapet med sin make berättade kvinnan ingenting om smittan. De var gifta i nio år.

Helsingborgs tingsrätt dömde i dag kvinnan för försök till grov misshandel. Straffet: Fängelse i två år och sex månader. Kvinnan döms också att betala 275 000 kronor i skadestånd till sin make och 150 000 kronor vardera till de två barnen.

”Uppenbar risk”

Kammaråklagare Tord Josefson har inte hunnit läsa igenom domen när aftonbladet.se når honom. Spontant säger han sig dock vara nöjd med domstolens beslut:

– Det har varit en uppenbar risk för smitta, särskilt när det gäller barnen, säger han till aftonbladet.se.

För sin läkare uppgav kvinnan under alla år att hon och hennes man inte hade någon sexuell kontakt. Med det beskedet lät sig läkaren nöja – trots att han kände till att kvinnan var smittad.

Kvinnans hivsmitta uppdagades för snart två år sedan, i samband med en operation. Komplikationer tillstötte, och kvinnan hamnade på infektionskliniken där sanningen om smittan snart kom fram.

Smittades inte

Att kvinnan inte berättade spontant – utan snarare avslöjades – har förvärrat saken, anser Tord Josefson:

– Det är mycket mycket anmärkningsvärt att hon döljer detta så länge. Det handlar ju om hennes nära och kära.

Varken mannen eller barnen har smittats – men kvinnans make tog beskedet om sin hustrus hemlighet så hårt att deras äktenskap inte gick att rädda.