Sweden: Woman charged for alleged HIV-exposure given conditional sentence and a fine

Trial

Consent to sex with HIV infected does not result in discharge - Woman is judged by Court of Law

April 11, 2014
Source: Allt om Juridik
Google translation - Scroll down for Swedish version

An HIV-positive woman charged for unprotected sex with a man on repeated occasions was sentenced to jail in the district court. An unsuccessful appeal in court now partially makes another judgment and condemns the woman to a conditional sentence and daily fines.

A man police reported a woman and claimed she had unprotected intercourse with him without telling him that she was infected with HIV. The woman was prosecuted for attempted grievous bodily harm, in the second degree, endangering others.

At the main hearing, the man changed his story and said that he knew of the woman’s HIV infection before the first intercourse, but made a police report because of jealousy.

The District Court found that in unprotected relations there was a certain but not significant risk of transmission of infection. The court also found that the acclaimed “hot warm feelings” for the man, which supported the fact that she carried out the joint in the likelihood of no transmission of infection.

Therefore, it was not considered that the woman intended to transmit HIV infection, and the charge of attempted grievous bodily harm was rejected. Regarding the prosecution for endangerment to others, the District Court considered that the man’s consent had a non-liability effect because the risk of infection was not so high. In consequence, the offense was also rejected in that part.

The Court of Appeal shares the District Court’s assessment of the woman’s intention to transmit infection but judged her for endangerment to others.

The court states that the issue of liability-free consent has been given to be assessed in accordance with the seriousness of the danger and the risk of the danger being implemented. The court finds that HIV infection is a very serious disease. Unlike the district court, the Court finds that the risk of infection, in this case, was very high during the period when the woman was untreated for the HIV infection, 1 in 1,000 in unprotected intercourse, that the husband’s consent did not have a liability-free effect.

However, after the woman began to use medication, the risk of infection fell so much that consent was considered unnecessary. The woman is therefore now convicted of endangerment to others for the period when she did not use emergency medicine. The sentence is determined by conditional judgment and daily fines.

What does this mean in practice?

  • Certain crimes require intent, others may be sentenced to negligence. Crimes committed intentionally usually generate harder sentences.

SAMTYCKE TILL SEX MED HIV-SMITTAD MEDFÖR INTE ANSVARSFRIHET – KVINNA DÖMS AV DJUPT OENIG HOVRÄTT

En HIV-positiv kvinna som åtalats sedan hon haft oskyddat sex med en man vid upprepade tillfällen friades helt i tingsrätten. En oenig hovrätt gör nu delvis en annan bedömning och dömer kvinnan till villkorlig dom och dagsböter.

En man polisanmälde en kvinna och påstod att hon haft oskyddade samlag med honom utan att berätta att hon var infekterad med HIV. Kvinnan åtalades för försök till grov misshandel, i andra hand framkallande av fara för annan.

Vid huvudförhandlingen ändrade sig mannen och berättade att han kände till kvinnans HIV-infektion före det första samlaget, men gjort polisanmälan på grund av svartsjuka.

Tingsrätten konstaterade att det vid de oskyddade samlagen funnits viss, men inte avsevärd, risk för smittöverföring. Rätten fann även att den tilltalade “hyst varma känslor” för mannen, vilket gav stöd för att hon genomfört samlagen i förlitan på att någon smittöverföring inte skulle ske.

Därför ansågs det inte styrkt att kvinnan haft uppsåt att överföra HIV-smitta, och åtalet för försök till grov misshandel ogillades. Gällande åtalet för framkallande av fara för annan ansåg tingsrätten att mannens samtycke haft ansvarsbefriande verkan eftersom smittorisken inte varit så hög. Med anledning av detta ogillades även åtalet i den delen.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning avseende kvinnans uppsåt till att överföra smitta, men dömer henne för framkallande av fara för annan.

Domstolen anger att frågan om ansvarsbefriande samtycke förelegat ska bedömas efter allvaret i faran och risken för att faran skulle förverkligas. Rätten konstaterar att HIV-infektion är en mycket allvarlig sjukdom. Till skillnad från tingsrätten anser domstolen att smittorisken i det aktuella fallet var så pass hög under perioden då kvinnan var obehandlad för HIV-infektionen, 1 på 1 000 vid oskyddat samlag, att mannens samtycke inte haft ansvarsbefriande verkan.

Efter att kvinnan började äta bromsmediciner sjönk dock smittorisken så pass att samtycket ska anses ansvarsbefriande. Kvinnan döms därför nu för framkallande av fara för annan för den period då hon inte åt bromsmediciner. Påföljden bestäms till villkorlig dom och dagsböter.

Två nämndemän är skiljaktiga och vill fastställa tingsrättens dom.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vissa brott kräver uppsåt, andra kan du dömas till på grund av oaktsamhet. Brott som begås uppsåtligen genererar oftast hårdare straff.