Sweden: Court takes viral load and negligible risks of transmission into account and acquit man accused of alleged HIV exposure

Charges dropped/acquittal

No crime when HIV-infected people had unprotected intercourse - "disappearing small risk"

May 31, 2016
Source: Dagensjuridik
Google translation - Scroll down for article in Swedish

A 48-year-old man had unprotected sexual intercourse with another man – even though he was HIV positive. He was charged but acquitted by the district court now as he was so stable and well under treatment that the risk of transmission during anal intercourse was assessed as “negligible”.

The 48-year-old man was charged at Uppsala District Court for the crime endangering someone else

The prosecutor claimed that the 48-year-old, who knew he was HIV-infected, through gross negligence, had exposed the other man to a risk of serious illness. Hence the crime of endangering someone else.

The other man asked for 9,400 kronor in damages.

Facts considered

48-year-old admitted the actual circumstances but denied that what he had done was criminal. The reason being, according to him, that there had been no concrete risk for disease transmission.

The test results that the prosecutor relied on showed that the 48-year-old had less than 20 so-called virus copies per milliliter of blood – which shows that his treatment was stable and effective.

The district court referred among other things to a judgment from 2015 at the Court of Appeal for Skåne and Blekinge. The case was very similar to this and the Court of Appeal concluded that with a “stable and effective” HIV treatment with antiretrovirals, there was no real risk of disease transmission.

“Not remarkable”

A State epidemiologist from the Public Health Agency giving his expert opinion to the court indicated that the risk of infection was likely to be minimal during anal intercourse – provided that the treatment was “stable and effective”.

The 48-year-old doctor has also said that she believed the risk of disease transmission between the 48-year-old and the other man to be “non-noteworthy.”

The District Court established that the likelihood of transmission of infection must be considered to have been “negligible”. The District Court judged the likelyhood of infection as so small that one could not reasonably expect that intercourse would result in HIV transmission.

There had been no risk of  disease transmission and the man was therefore freed.


Den 48-årige mannen hade oskyddade samlag med den andre mannen – trots att han är HIV smittad. Han åtalades men frias nu av tingsrätten eftersom behandlingen av hans smitta är så “välinställd” att risken för överföring vid anala samlag bedöms som “försvinnande liten”.

Den 48-årige mannen åtalades vid Uppsala tingsrätt för brottet framkallande av fara för annan.

Åklagaren hävdade att 48-åringen, som kände till att han var HIV-smittad, genom grov oaktsamhet hade utsatt den andra mannen för en risk att drabbas av allvarlig sjukdom. Därav brottsrubriceringen framkallande av fara för annan.

Den andre mannen begärde 9 400 kronor i skadestånd.

Medger faktiska omständigheter

48-åringen medger de faktiska omständighetrna men nekar till att det han har gjort skulle vara brottsligt. Orsaken är att det enligt honom inte har förelegat någon konkret risk för smittoöverföring.

Av de provsvar som åklagaren har åberopat framgår att 48-åringen hade mindre än 20 så kallade viruskopior per milliliter blod – vilket visar att han hade en “välinställd” HIV-behandling.

Tingsrätten friar nu 48-åringen och refererar bland annat till en dom från 2015 från Hovrätten över Skåne och Blekinge. Fallet var mycket likt detta och hovrätten kom där fram till att det vid en “välinställd” HIV-behandling med bromsmediciner inte förelåg någon konkret fara för smittoöverföring.

“Icke beaktansvärd”

Statsepidemiologen vid Folkhälsomyndigheten har dessutom i ett sakkunnighetsutlåtande till tingsrätten uppgett att smittorisken sannolikt är minimal vid anala samlag – förutsatt att behandlingen är “välinställd”.

48-åringens läkare har också berättat att hon bedömer risken för smittoöverföring mellan 48-åringen och den andre mannen som “icke-beaktansvärd”.

Tingsrättens lår nu fast att sannolikheten för överföring av smitta måste anses ha varit “försvinnande liten”. Sannolikheten måste enligt tingsrätten bedömas som så liten att man inte rimligen kunnat förvänta sig att samlagen skulle resultera i en överföring av HIV-smitta.

Någon konkret fara för smittoöverföring har därför inte förelegat och mannen frias därför.