Sweden: Government tasks Public Health Agency with HIV review to include "what need is there to provide specific information to the courts and other law enforcement authorities about the state of knowledge on the infectivity of HIV infection in a well-functioning treatment."

Knowledge State of the risk of infection by HIV should be followed up

 (Google translated English, Swedish original from Govemernment website below)
 

The Public Health Agency is commissioned to monitor how their knowledge base Infectivity in treated HIV infection have been applied. The Authority shall review the importance of documentation has been for health care initiatives related to disease transmission of HIV infection.

Monitoring should especially see how the surface influenced the conduct as a doctor under the Infectious Diseases Act announces to a patient, as well as the team’s importance in assessing the risks of transmitting HIV infection to a so-called in vitro fertilization (IVF).

– Knowledge of HIV has made great strides since the first cases were discovered. Today there are both more knowledge about the risks of infection and significantly better treatment to get. Therefore, we need to ensure that the knowledge is effectively applied so that people with HIV should be able to get as good treatment and good a life as possible, says health minister Gabriel Wikström.

The Public Health Agency shall also review what need is there to provide specific information to the courts and other law enforcement authorities about the state of knowledge on the infectivity of HIV infection in a well-functioning treatment.

In those parts of the mission involving the Public Health Agency IVF should consult with the National Board of Health and the Public Health Agency will also seek to involve other relevant stakeholders in the HIV field for the assignment.

The final report is due by 30 March 2018


 

Kunskapsläget om smittorisker vid HIV ska följas upp

 Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att följa upp hur deras kunskapsunderlag Smittsamhet vid behandlad hivinfektion har tillämpats. Myndigheten ska se över vilken betydelse underlaget har fått för hälso- och sjukvårdens insatser som rör smittoöverföring av hivinfektion.

Uppföljningen ska särskilt se över hur underlaget påverkat vilka förhållningsregler som en behandlande läkare med stöd av smittskyddslagen meddelar till en patient, samt underlagets betydelse för att bedöma riskerna för att överföra en hivinfektion vid en så kallad in vitro fertilisering (IVF).

– Kunskapen kring HIV har tagit stora steg framåt sedan de första fallen upptäcktes. I dag finns både mer kunskap om smittoriskerna och betydligt bättre behandling att få. Därför behöver vi säkerställa att den kunskap som finns verkligen tillämpas så att personer med HIV ska kunna få så bra behandling och goda liv som möjligt, säger folkhälsominister Gabriel Wikström.

Folkhälsomyndigheten ska också se över vilket behov det finns att ta fram särskild information till domstolar och andra rättsvårdande myndigheter om kunskapsläget kring smittsamhet av hivinfektion vid en välfungerande behandling.

I de delar av uppdraget som berör IVF ska Folkhälsomyndigheten samråda med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska också sträva efter att involvera andra relevanta aktörer inom hivområdet för uppdraget.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 mars 2018.